Salgs- og leveringsbetingelser for Skiltebranchen i Danmark

Gældende fra d. 01.01.2017 for Skiltebranchen i Danmark

1. Tilbud og aftale
2. Pris
3. Levering
4. Betaling
5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
6. Forsinkelse
7. Mangler
8. Ansvar
9. Begrænset ansvar
10. Underleverandører
11. Periodiske udgivelser
12. Købeloven
13. Garanti

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem kunden og Amazing Solfilmteknik i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom parterne imellem.

1. Tilbud og aftale
1.1 Tilbud er bindende for Amazing Solfilmteknik i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2 Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Amazing Solfilmteknik, enten mundtligt, skriftligt eller pr. mail.

1.3 I de tilfælde hvor Amazing Solfilmteknik fremsender skriftlig ordrebekræftelse, er denne gældende. Kunden har pligt til straks og uden ophold at gøre indsigelse, såfremt der er uoverensstemmelse mellem det bestilte og det bekræftede. Gøres der ikke indsigelse, er den fremsendte ordrebekræftelse bindende for såvel kunden som Amazing Solfilmteknik.

1.4 Det er til enhver tid kundens ansvar at læse grundig korrektur inden godkendelse, og efter kundens godkendelse af layout, kan Amazing Solfilmteknik ikke stilles til ansvar for fejl, som ikke er rettet i fremsendt korrektur/ordrebekræftelse.

Der gøres opmærksom på at alle fremsendte layouts, korrekturer m.m., kun er en vejledende indikation, hvorfor størrelser, farver med mere kan afvige fra det fremsendte. Korrekte farver skal altid godkendes inden produktion, jf. pkt. 9.2 med mindre andet aftales

1.5 Tilbuddet er betinget af og afgivet under forbehold for:
• at de i tilbudsfasen ønskede materialer fortsat er tilgængelige og at de i tilbudsfasen forventede produktionsprocesser fortsat er til rådighed hos Amazing Solfilmteknik.
• at kunden ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance, som anført i tilbuddet.
• at det af kunden evt. fremsendte materiale kommer til aftalte tid og svarer til det, som i tilbuddet er blevet forudsat af Amazing Solfilmteknik.

1.6 Eventuelle udvidelser eller ændringer af leverancen faktureres billigst muligt efter regning, med mindre andet skriftligt er aftalt og behørigt bekræftet.

1.7 Hvis kunden på trods af den indgåede aftale vælger at annullere en allerede igangsat ordre, er kunden pligtig til at betale for allerede medgået tid samt de materialer, som er hjembestilt og evt. delvist eller helt forarbejdet.

1.8 Amazing Solfilmteknik kan til enhver tid stoppe produktionen og/eller annullere en allerede bekræftet ordre, såfremt kunden har et uafklaret økonomisk mellemværende eller på anden måde har misligholdt sin betalingsforpligtigelse over for Amazing Solfilmteknik. Amazing Solfilmteknik er på ingen måde ansvarlig for sådanne produktionsstop eller annullering.

1.9. Amazing Solfilmteknik forbeholder sig retten til, med mindre andet skriftligt er aftalt, at anvende ethvert fremstillet produkt i sin markedsføring.

2. Pris
2.1 Alle priser er altid eksklusiv moms og i danske kroner.

2.2. Alle priser er altid eksklusiv eventuel afrensning af gl. reklame med mindre andet er aftalt.

2.3 Alle priser er angivet eksklusiv forsendelse, transport, emballage, miljøtillæg, montage/opsætning, med mindre andet udtrykkeligt er anført.

2.4. Faktura fremsendes elektronisk pr. mail eller EAN. Såfremt kunden kræver faktura sendt pr. post er Amazing Solfilmteknik berettiget til at tillægge et faktureringsgebyr.

2.5 Fremsætter kunden krav om fakturering i specifikke nationale eller udenlandske systemer, der medfører ekstra omkostninger for Amazing Solfilmteknik, er denne berettiget til at opkræve beløbet hos kunden.

2.6 Har kunden anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, forslag, skitser, layouts, rentegning, tekstforslag, farveprøver, prøvetryk, værktøj m.m., er Amazing Solfilmteknik berettiget til at få dette arbejde betalt.

2.7 Såfremt der, i tiden frem til leverancens gennemførelse, er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Amazing Solfilmteknik berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.8 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er kunden berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.9 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Amazing Solfilmteknik forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.10 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Amazing Solfilmteknik berettiget til at kræve betaling for:
• Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet Amazing Solfilmteknik, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
 Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
• Ønsker kunden, og påtager Amazing Solfilmteknik sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor, ud over den aftalte pris.
• Ekstraarbejde som følge af, at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
• Ekstraarbejde som følge af at kunden foretager flere end 1 korrektur eller flere end aftalt i tilbud.
• Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af kundens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
• Ekstraarbejde som eksempelvis en eksisterende dekoration, der skal fjernes før montage kan påbegyndes, vil blive faktureret på aktuel timeforbrug , med mindre andet er aftalt, og kan forsinke leverancen jf. pkt. 3.2.
• Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold eller som følge af ventetid, forsinkelser eller manglende rengøring af bestillerens biler, facader, vinduer, skilte m.m.

3. Levering/opsætning/montage
3.1 (Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold ) finder levering sted på den med kundens aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Amazing Solfilmteknik arbejde er færdigt.

3.2 Forsinkes eller forhindres levering (på grund af nogen af de i pkt. 8.1. og 8.8) nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Amazing Solfilmteknik ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Amazing Solfilmteknik forpligtelser fordyres for leverandøren, er leverandøren dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt kunden erklærer at ville skadesløs holde leverandøren ved betaling af den af Amazing Solfilmteknik beregnede merpris.

3.3 Forlænges monteringstiden eller afbrydes montagen af årsager, som Amazing Solfilmteknik er uden ansvar for, hæfter kunden for den tid arbejdet ligger stille, ligesom kunden hæfter for alt ekstraarbejde og alle ekstraudgifter for Amazing Solfilmteknik personale samt omkostninger ved eventuelle ekstrarejser.

3.4 Med mindre andet er skriftligt aftalt sker levering af fabrik for købers regning og risiko. Uanset om Amazing Solfilmteknik afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici.

3.5 Tjek altid varen for transportskader ved modtagelsen samt, at alle varer ifølge ordren er leveret. Varer som forlader Amazing Solfilmteknik er altid emballeret forsvarligt og uden skader, på såvel varen, som på emballagen.

3.6 Såfremt der alligevel er opstået skader på emballagen eller godset ved varemodtagelsen, skal der straks og uden ophold gøres opmærksom på dette, til såvel transportør som leverede godset som til leverandøren. Såfremt der ikke er gjort notat på udleveringsfragtbrevet og chaufføren der leverede godset har kvitteret på fragtbrevet for sin accept heraf, bortfalder enhver reklamationsret over beskadiget eller manglende gods.

3.7 Alle montageopgaver er altid eksklusiv el- og datatilslutning og eksklusiv leje af lift, stillads eller andet materiel.

4. Betaling
4.1 Betalingsbetingelser er, med mindre andet er aftalt, netto kontant 8 dage fra faktura dato.

4.2 Såfremt der ikke betales til forfaldstid kan leverandøren opkræve et rykkergebyr og er berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarenter svarende til 2 % pr. påbegyndt måned af de til enhver tid skyldige beløb.

4.3 På Amazing Solfilmteknik anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4 Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Amazing Solfilmteknik berettiget til delvis fakturering.

4.5 Såfremt betalingsfristen overskrides, giver det Amazing Solfilmteknik ret til, uden ophold og uden varsel, at afhente de producerede og/eller leverede varer i henhold til pkt. 5.4, hos kunden, dennes kunde, eller hvor de måtte befinde sig.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
5.1 Amazing Solfilmtekniks skitser, layout, rentegning, tekstforslag og lign., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Amazing Solfilmteknik og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades eller overdrages til tredjemand.

5.2 Hvad Amazing Solfilmteknik har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, reproduktions- og trykmedia såsom film, værktøjer, stanse- og prægeværktøj samt de hos Amazing Solfilmteknik elektronisk lagrede materialer som logoer, design, tekster, billedmotiver m.m. til brug for leverancen, er Amazing Solfilmteknik ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

5.3 Amazing Solfilmteknik forpligtiger sig ikke til at opbevare ovenstående i henhold til pkt. 5.2, og det opbevares kun efter aftale herom.

5.4 Ejendomsretten over ordreaftalens produkter forbliver hos Amazing Solfilmteknik, indtil hele fakturabeløbet samt eventuelle påløbne renter, omkostninger m.v. er helt og fuldt indbetalt.

6. Forsinkelse
Indtræder forsinkelse, er kunden med det af pkt. 3.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse skriftligt har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler
7.1 Amazing Solfilmteknik har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

7.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.2.1 Der tages, af produktionstekniske grunde, forbehold over for svingninger i trykfarvenuancer. Svingninger i trykfarvenuancen giver ikke grundlag for krav om prisreduktion eller ophævelse af aftalen. Der gøres opmærksom på, at farver optræder forskelligt alt efter den valgte baggrund, jf. pkt. 9.2.

7.3 Amazing Solfilmteknik har ret til en mer- eller mindre levering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Amazing Solfilmteknik, har Amazing Solfilmteknik ret til en rimelig mer- eller mindre levering ud over 10 % af aftalt oplag.

7.4 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til straks, uden grundet ophold, at reklamere skriftlig herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren senere end 5 dage fra levering, mister kunden adgang til at gøre manglen gældende. Amazing Solfilmteknik er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.5 Amazing Solfilmteknik hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer materialer eller andet til leverancen.

7.6 Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare.

7.7 Amazing Solfilmteknik er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt kunden ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.

7.8 Formatafvigelser er tilladelige, når de ikke overstiger +/- 1 %.

7.9 Mindre afvigelser i kvalitet, farve etc. samt små sorterings- og aftællingsfejl er tilladelige, jf. pkt. 9.2.

8. Ansvar
8.1 I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har Amazing Solfilmteknik intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Amazing Solfilmteknik ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner, uheld på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.1.1 Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til Amazing Solfilmtekniks forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3 I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Amazing Solfilmteknik ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.1.

8.4 Amazing Solfilmteknik er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Amazing Solfilmteknik er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Amazing Solfilmteknik er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på kundens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/ etiketters med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Amazing Solfilmteknik side er handlet med grov uagtsomhed. Amazing Solfilmteknik hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at Amazing Solfilmteknik i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Amazing Solfilmtekniks ansvar, er kunden pligtig at holde Amazing Solfilmteknik skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5 Amazing Solfilmteknik vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v., der overstiger varens værdi, og i tilfælde af at der sker rettidig, berettiget reklamation og hvor varen er behæftet med mangler, som, jf. salgs- og leveringsbetingelser, berettiger til afhjælpning eller erstatning, må kunden tåle Amazing Solfilmteknik mulighed for afhjælpning.

8.6 Amazing Solfilmteknik har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Amazing Solfilmteknik sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

8.7 Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført, jf. pkt. 2.5. og 2.6 Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

8.8 Ved montagearbejde påhviler det bestilleren at sørge for følgende:

8.8.1 Kørefast, jævnt underlag, og at bygninger, lokaler, fundamenter, facader, vinduer og lign., hvor montagen skal foretages, er parate og befinder sig i en tilstand, der muliggør øjeblikkelig montage. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil det blive udført for bestillerens regning.

8.8.2 At der ved montering i jord, der kræver gravearbejde/støbning af fundament, at undersøge at jordbundsforhold er egnet for dette.

8.8.3 At fremskaffe alle fornødne tilladelser, ledningsoplysninger, tegninger m.m. fra myndigheder og andre.

8.8.4 Alt montage/arbejde udføres på kundens risiko og risici og Amazing Solfilmteknik kan ikke drages til ansvar for skade udført efter kundens skriftlige anvisninger på bestillerens eller tredjemands ejendom.

8.8.5 At afholde eventuelle udgifter til el, data, kraft, vand, varme m.v.

8.8.6 At biler der skal monteres med foliedekoration, leveres rengjorte, nyvaskede uden voks og parate til øjeblikkelig montage. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil det blive udført for bestillerens regning.

8.8.7 At montagestedet og eventuelt materialer er behørigt forsikret mod tyveri, brand, hærværk og andet i forhold til parternes hændelig undergang eller beskadigelse. Såfremt sådan skade skulle indtræffe uden at være dækket af nogen af bestillerens eller tredjemand tegnet forsikring er bestilleren derfor pligtig til at erstatte leverandørens udgifter til reparation/genanskaffelse af de på montagestedet beskadigede materialer, også selv om leveringen endnu ikke er sket.

8.9 Amazing Solfilmteknik er ikke ansvarlig for de bygningsmæssige forhold på leveringsstedet, herunder ej heller for bygningers/facaders indretning, anvendelighed, egnethed og lovlighed, ligesom Amazing Solfilmteknik ikke er ansvarlig for, at de nødvendige installationer er til stede. Da Amazing Solfilmteknik ikke har mulighed for at bedømme forholdene på monteringsstedet, har Amazing Solfilmteknik kun ansvar for beregninger vedrørende de leverede varer.

8.10 Al ejendom tilhørende kunden, som ønskes bearbejdet, eller på anden måde befinder sig hos Amazing Solfilmteknik, henstår for bestillerens egen risiko og risici.

9. Begrænset ansvar
9.1 Foliedekoration, folieindpakning og montage af solfilm på biler. m.v.

9.1.1 Fraskriver Amazing Solfilmteknik sig ethvert ansvar, hvis lister, håndtag, eller andre løsdele går i stykker under montering.

9.1.2 Ved montering på nye/om lakerede dele er det til enhver tid kundens ansvar, at lakleverandørens anvisninger om gennemhærdningstid overholdes.

9.1.3 Amazing Solfilmteknik hæfter ikke for lak-skader som sker ved montage/afmontering af folie.

9.1.4 Amazing Solfilmteknik fraskriver sig ethvert ansvar ved ikke kaskoforsikrede køretøjer og u-indregistrerede biler, som måtte være i leverandørens varetægt under montering.

9.1.5 Amazing Solfilmteknik fraskriver sig et hvert ansvar over for produktet, såfremt service, vaske anvisninger eller vedligeholdelse ikke er overholdt i henhold til leverandørens anvisninger.

9.2 Der gøres opmærksom på, at alle farver falmer over tid, og optræder forskelligt alt efter de valgte materialer, produktionsmetode og produktionsmaskiner, hvorfor der altid af produktionstekniske grunde tages forbehold for følgende:

Produktionstekniske svingninger i farvenuancer
Specielt ved genbestilling, reparationer af eksisterende dekoration med mere, kan større eller mindre farveafvigelser forekomme, hvorfor svingninger i farvenuancen ikke giver grundlag for krav om prisreduktion eller hævning af aftalen.
9.2.1 Er det derfor et krav fra bestillerens side om en specifik farve på et valgt materiale, kan der mod betaling produceres en farveprøve eller et prøvetryk.

9.3 Selvklæbende materiale har i dag kendte som ukendte anvendelsesmuligheder, hvorfor kunden selv må afgøre om et materiale er egnet til formålet, og risikoen er helt og holdent bestillerens.

10. Underleverandører
Amazing Solfilmteknik er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføres hos underleverandører.

11. Periodiske udgivelser
Hvis der med kunden af periodiske udgivelser ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsleveringer og 6 måneder for uge- og 14 dages leveringer.

12. Købeloven
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Privat køb i shoppen
Om at handle med Amazing Solfilm
Du kan bestille vores solfilm via hjemmesiden: www.amazingsolfilm.dk
Alle priser på hjemmesiden er i DKK inklusive moms, afgifter, told mm.

Bestilling
Der bestilles varer på Amazing Solfilm´s webshop.
Der er mulighed for afhentning af varer hos Amazing Solfilm efter aftale.

Afbestilling
Har du bestilt varer på webshoppen, som du ønsker at afbestille, skal afbestillingen være Amazing Solfilm i hænde senest kl. 15 – samme dag som bestillingen er fortaget.
Hvis der er bestil vare efter kl. 15 – skal afbestillingen være Amazing Solfilm i hænde den efterfølgende dag inden kl. 15.
Har du bestilt dine varer på et senere tidspunkt end fristen for afbestilling, kan din bestilling ikke afbestilles.
Afbestilling sker pr. mail til mail@amazingsolfilm.dk

Betaling
Der betales for varerne ved bestilling i shoppen.
Betalingen trækkes først fra kortholderens konto, når varen afsendes.

Levering
Amazing Solfilm leverer i hele Danmark.
Leveringen sker enten med PostNord eller GLS – afhængigt af hvad kunden vælger under bestillingen.

Afhentning
Varer bestilt til afhentning, afhentes hos Amazing Solfilm efter aftale.

Fortrydelsesret
Der er 14-dage fortrydelsret på vare købt hos Amazing Solfilm.
Hvis købet fortrydes skal varen leveres tilbage uden fejl og mangler.
Amazing Solfilm vil tilbagebetale beløbet inkl. fragt når Amazinfg Solfilm har modtaget omtalte vare.
Købet kan ikke fortrydes, hvis der er tale om produkter, som bliver ændret i forhold til deres oprindelige udførelse eller er produceret specifikt efter kundes ønsker.
I disse tilfælde, hvor fortrydelsesretten ikke er gældende, vil Amazing Solfilm gøre særligt opmærksom på dette enten på det enkelte produkt eller efterfølgende, inden ordren effektueres. Indtil ordrens effektuering påbegyndes dvs. påbegyndelse af ændring, tilpasning eller produktion er fortrydelsesretten dog fortsat gældende.
Henvendelse vedr. fortrydelse skal ske til mail@amazingsolfilm.dk

Reklamationsret
Du har lov til at klage over fejl og mangler på en vare i op til to år efter du har købt den.
Købelovens mangelsregler finder således anvendelse.
Det gælder selvfølgelig kun, hvis det ikke er dig, der har behandlet varen forkert.
Reklamationer skal være Amazing Solfilm i hænde senest 24 timer efter modtagelsen af varerne.
Du reklamerer en vare ved at sende din reklamation til mail@amazingsolfilm.dk, indeholdende info om den pågældende vare samt billede af denne.

Persondatapolitik
Hvilke oplysninger gemmer Amazing Solfilm om mig?
For at vi kan levere varer til dig, skal vi vide disse ting om dig: navn, adresse, telefonnummer, leveringsanvisning og e-mailadresse.
Mens vi har dem liggende, har kun få ansatte hos Amazing Solfilm adgang til dine oplysninger, og de ligger ikke krypteret.
Vi registrerer IKKE personfølsomme oplysninger om dig.
Vi giver IKKE dine oplysninger videre til tredjemand, medmindre dette sker som følge af en omstrukturering af Amazing Solfilm og/eller en hel eller delvis overdragelse af virksomheden.

Amazing Solfilm
Løhdesvej 14
DK- 7442 Engesvang
+45 2142 1420
CVR: 1905904